Columns Masterenzo

Written for Dutch platform Popunie

Geschreven voor de Rotterdamse Popunie

Reading time: approximately 2 to 3 minutes
Leestijd per column: ongeveer 2 à 3 minuten53. Yin & yang.

Frequencies are odd creatures. The lower ones take a lot of space and are responsible for the foundation of a mix, while the higher frequencies provide presence and air.

Frequencies have a couple of characteristics. For instance each frequency has some sort of opponent, a brother or sister or yin & yang. What’s up with that? Continue reading.

53. Yin & yang.

Frequenties zijn gekke wezens. De lage rakkers nemen veel plek in en zorgen voor het fundament van een mix terwijl de hoge frequenties zorgen voor “presence” en “air”.

Frequenties hebben een aantal bijzondere eigenschappen. Zo heeft elke frequentie bijvoorbeeld een tegenpool, een soort broertje of zusje oftewel yin & yang. Hoe zit dat? Lees verder.


52. The low end.

The summer is far from over but many people are gradually returning to their daily lives. A perfect time to release a new column. The title implies a non-fiction story as a movie or a book but no. Connoisseurs know that the low end is about the bass range of music. 

The lower notes of music. The same notes that cause a cars’ headlights to start flickering as soon as the music is turned up to 10. It's an important frequency range as it impresses listeners. Nowadays the low end seems to be more pronounced than it was decades ago. Continue reading.

52. The low end.

De zomer is verre van voorbij maar toch komt het reguliere leven van velen weer op gang. Tijd dus voor een nieuwe column. De titel doet denken aan een mooie film of een goed boek. Maar nee hoor, kenners weten dat met het low end het basgebied van muziek bedoeld wordt.

De lage tonen dus. Diezelfde tonen die ervoor zorgen dat de koplampen van je wagen beginnen te flikkeren zodra je de muziek op tien zet. Best belangrijk, want het maakt indruk en gaandeweg is die indruk ofwel het low end alleen maar belangrijker geworden.. Lees verder.


51. The mental coach.

You wouldn’t expect a title like this when it comes to columns about mastering. Actually, coaching is an important aspect of mastering. For instance a phone call after having done mix checks or after receiving you masters. It happens more often than you’d think. Continue reading.

51. De mental coach.

Een dergelijke titel verwacht je niet zo gauw bij een column die doorgaans over mastering gaat. Toch bestaat een belangrijk gedeelte van ons vak uit coaching. Denk bijvoorbeeld aan een belletje na een mixcheck of na ontvangst van de masters. Het komt vaker voor dan je zou denken. Lees verder.


50. How nice, You turned your hobby into your profession.

This is my 50th column and I regularly get to hear how nice it is that I turned my hobby into my profession. And exactly that is what I don’t understand. Why is my mastering career a hobby that has gotten out of hand?

The definition of a hobby is an activity done regularly in one’s leisure time for pleasure. Well there you have it. So because I take pleasure out of tweaking mixes until they sound at their best, my “work” has the characteristics of a hobby. Continue reading.

50 Columns: wat leuk dat je van je hobby je beroep hebt gemaakt.

Dit is column nummer 50 en nog steeds krijg ik met enige regelmaat te horen hoe leuk het wel niet is dat ik van mijn hobby mijn beroep heb gemaakt. En dat is nou precies wat ik niet begrijp. Waarom is datgene wat ik doe -aan knoppen draaien, net zolang totdat je je nieuwe single harder wilt zetten omdat het zo mooi klinkt- een uit de hand gelopen hobby?

De definitie van een hobby, ook wel liefhebberij genoemd, is een in het algemeen ontspannende activiteit die men met enige regelmaat in de vrije tijd uitoefent. Zelden zag ik zo’n zalvende definitie voorbijkomen maar vooruit, het beestje moet een naam hebben. Lees verder.


49. Perception of music (is never the same).

Music is a strange phenomenon. Objective perception is also a strange thing and the combination of the two makes music a rather strange and complex experience.

How can it be that the feeling you get when you listen to a song can vary strongly from moment to moment? Perception can hardly be objective this way. Continue reading.

49. Perceptie van muziek (is nooit hetzelfde).

Muziek is een raar iets. Objectieve perceptie is dat eigenlijk ook en de combinatie van die twee is helemaal ingewikkeld.

Hoe kan het toch dat de sfeer die je ervaart wanneer je dat ene nummer luistert, op een ander moment totaal anders kan aanvoelen? Perceptie kan op deze manier welhaast onmogelijk objectief zijn. Lees verder.


48. Colouration.

The term colouration might not ring a musical bell. However, it is indeed possible to add a nice sheen of colour during recording, mixing and mastering.

But what exactly is colouration? There’s no easy answer to this but I’ll give it a try. Let’s start at the beginning. Imagine a band consisting of five members: a drummer, a pianist, a vocalist, a guitarist and a bass player. They decide to make a recording and book a studio.

In the studio microphones are placed in front of the instruments. The mics are then connected to mic-pre’s. These preamplifiers are necessary to raise input levels coming from the mics before going into the DAW. And there you have it: the first colouring stationContinue reading.

48. Kleuring.

Bij kleuring denk je niet meteen aan geluid. Toch is het mogelijk om in muzikaal opzicht een kleurtje toe te voegen aan een mix of master.

Maar wat is kleuring precies? Het is niet gemakkelijk om daar een eenduidig antwoord op te geven. Laten we bij het begin beginnen. Stel je een bandje voor met drums, piano, zang, gitaar en bas. Ze besluiten een opname te gaan maken en duiken de studio in.

In de studio worden microfoons geplaatst voor de instrumenten. De mics worden aangesloten op mic-pre’s, voorversterkers voor microfoons. Die zijn nodig om het zwakke signaal van een microfoon te versterken voordat het de DAW in gaat. En ziehier meteen het eerste mogelijke kleurstationLees verder.


47. The end of 16-bit resolution?

Midway the eighties a revolution took place in the music industry. Digital audio was introduced and by now we’ve fully adapted to music being digitally recorded and mixed. Analogue techniques like recordings done on tape machines only exist in the far reaches of the audio spectrum. Luckily we still have vinyl and music cassette as completely analogue playback media.

Technicians gathered together to come to a standard for a soon to be launched digital playback medium: compact disc. Continue reading.

47. Het einde van 16 bit?

Medio jaren 80 vond een revolutie plaats in muziekland. Digitale audio deed zijn intrede. Sindsdien kennen we eigenlijk niets anders. De analoge techniek met opnames op band bestaat alleen nog in een niche van de markt. Het is digitaal wat alom de klok slaat.

Technici staken de koppen bij elkaar om tot een gezamenlijke standaard te komen voor het nieuw te lanceren afspeelmedium: de compact disc. Lees verder.


46. The relocation of a studio.

Since the end of August I have a new working place. My mastering studio has moved to the other side of the street (literally). Relocating a (mastering) studio is quite a challenge so I was facing an intense yet exciting period.

First there’s the new room. How does it sound? I could hardly knock on the door of the former habitants and ask them if I could carry in my speakers to check out my new room. Continue reading.

46. De verhuizing van een studio.

Sinds eind augustus heb ik een nieuwe werkplek. Mijn mastering studio is verhuisd naar de overkant van de straat, letterlijk(!). Het verhuizen van een (mastering) studio is nogal een onderneming en ik ging dan ook een spannende maar leuke tijd tegemoet.

Allereerst is daar de nieuwe ruimte. Hoe klinkt ie? Geen idee. Ik kon moeilijk bij de vorige bewoners aankloppen met de vraag of ik een set speakers neer kan zetten om een middagje te luisteren. Lees verder.


45. Why do speakers sound different from headphones?

Nowadays we listen to music differently from 20 or 30 years ago. The classic hi-fi set is somewhat expelled by soundbars, portable Bluetooth speakers and most of all earbuds and headphones. Fortunately the resurrection of vinyl has become the salvation of this classic listening experience.

Because we mostly consume music through earbuds or headphones, the way we listen to music has also changed a bit. Previously we listened to albums on CD or vinyl. You had to actually listen and put up new music as the record is spinning and comes to an end. Continue reading.

45. Telefoon op je hoofd! Waarom klinken speakers anders dan oordopjes?

Tegenwoordig luisteren we muziek iets anders dan pakweg 20 of 30 jaar geleden. De stereo- installatie is welhaast verdreven door soundbars, portable bluetooth speakers en vooral oordopjes en hoofdtelefoons. Gelukkig is er de opkomst van vinyl wat dan weer zorgt voor een min of meer klassieke luisterervaring.

Doordat we zo vaak naar muziek luisteren via oortjes en hoofdtelefoons is de manier waarop we luisteren ook veranderd. Waar je voorheen echt voor een plaat (cd, vinyl, muziekcassette) moest gaan zitten, kun je tegenwoordig met van alles anders bezig zijn terwijl je naar je favoriete muziek luistert via Spotify of een ander streaming medium. Lees verder.


44. The mix and the stereo bus.

It sounds like an episode of Willy and Wanda but “The mix and the stereo bus” is about processing that takes place on the stereo bus of your mix project, be it digital with plug-ins or analogue with outboard gear.

I’m not a mix engineer but having heard stories from people that are, quite a few things are happening on that final station towards mastering. In fact, stereo bus processing can be seen as some type of premastering. Continue reading.

44. De mix en de eindbus.

Het klinkt als een aflevering van Suske en Wiske maar “De mix en de eindbus” gaat over processing op de eindbus, master bus of stereobus. Vaak in de vorm van een keten van plug-ins, soms ook met analoge outboard om je mix een analoge vibe mee te geven.

Ik ben geen mixer maar wat ik zo om me heen hoor van mensen die dat wel zijn, gebeurt er nogal wat op zo’n laatste bus voordat het station mastering in beeld komt. Eigenlijk is die processing een soort (pre-)mastering. Lees verder.


43. Gear Talk! Gear as a musical instrument.

Just like an instrumentalist a mastering technician uses his instruments. Often those pieces of gear are seen as single operating units, each with a unique sound and character. During mastering equalisers, compressors and limiters are used to supply a mix with a gentle but pristine sounding layer of audio varnish. Sometimes to add some extra colour and vibe but ever so many times as natural as possible.
All to connect your music to the listening audience of the world.

Before I got intensely engaged into mastering I was a guitarist. Continue reading.

43. Gear talk! Apparatuur als muziekinstrument.

Net als een instrumentalist maakt een masteringtechnicus gebruik van zijn of haar instrumentarium. Vaak worden die mooie spullen in zo’n rack gezien als losstaande units, elk met een eigen stempel/sound. Zo werken wij zoal met equalizers, compressors en limiters. “Kleurdozen” die een mix voorzien van een mooi klinkend laklaagje. Soms met extra kleur en karakter maar vaak ook zo transparant mogelijk.
Allemaal om muziek te verbinden met jullie en al die andere luisteraars en genieters op onze aardkloot.

Voordat ik me intensief met mastering ging bezighouden was ik gitarist. Lees verder.


42. Remasters, curse or blessing?

Please allow me to plunge in: Why do remasters exist? You could say that an older recording or master should sound better using modern techniques. That’s definitely true, but what exactly is the meaning of better? More bits? Higher sample rates? Better sounding converters? In short: better gear?

There is a reason that certain recordings were made in a certain era. It turns them into timeless pieces, because of their unique sound, and because of their imperfections. A remaster is a re-release of older material using modern techniques to make it sound better. In practice this generally means a louder (and often more brighter) sounding remaster. But why? Does that fresh remaster sound genuinely better? Or is there more to it? Continue reading.

42. Remasters, vloek of zegen?

Laat ik maar met de deur in huis vallen: Waarom bestaat er zoiets als een remaster? Je zou kunnen zeggen dat een oudere opname of master met de technieken van nu beter zou kunnen klinken. Op zich is dat helemaal waar, maar wat is er dan precies beter? Meer bits? Hogere sample rates? Beter klinkende converters? Kortom, betere spullen?

Er is een reden dat bepaalde opnames in een bepaald tijdperk zijn gemaakt. Het maakt ze tijdloos, juist vanwege hun karakteristieke sound, compleet met de imperfecties van weleer. Een remaster is het opnieuw uitbrengen van eerder uitgebracht materiaal, met een sound van nu (lees: vooral harder en vaak helderder). Maar waarom dan? Klinkt het ook echt beter? Of zit er meer achter? Lees verder.


41. Master the mix.

While working on my previous (40th) column I stumbled upon a question within a question.

The above might sound a bit cryptic but while answering the fourth question (What is mastering worth to you?) the following question came to mind: “When is your mix finished and do you proceed to mastering?” Continue reading.

41. Master the mix.

Tijdens het schrijven van mijn vorige column -nummer 40 alweer- stuitte ik op een vraag binnen een vraag.

De bovenstaande zin klinkt misschien wat cryptisch maar bij het beantwoorden van vraag vier (Wat heb je over voor mastering?) kwam de volgende vraag bovendrijven: “Wanneer is je mix klaar en ga je over naar mastering?” Lees verder.


40. Masterenzo's mastering poll, the results!

In my previous column I asked you five questions. Five questions about mastering. Five questions in which I try to get a clear picture about how you producers, mixers and other music fanatics deal with mastering in your workflow.

And now, in my 40th (!) column for Rotterdam based music platform Popunie, I’ll share the results with you. You’ve supplied me with quite some answers, for which I am very grateful. Thank you all!

The results give me an insight in when you consider mastering, how you rate good mastering and -even more important- what high quality mastering is worth to you.

Here are the answers: Continue reading.

40. Masterenzo's mastering poll, de uitslag!

In mijn vorige column stelde ik jullie vijf vragen. Vijf vragen over mastering. Vijf vragen over hoe mastering leeft onder jullie muziekproductiefanaten om meer specifiek te zijn.

En nu, in mijn 40e (!) column voor de Popunie, kom ik met antwoorden. Jullie hebben flink gehoor gegeven aan mijn oproep om deze vijf vragen met hart en ziel te beantwoorden. Daarvoor ben ik jullie eeuwig dankbaar.

De resultaten geven mij inzicht over hoe jullie denken over dit mooie vak en -nog belangrijker- of het daadwerkelijk leeft onder jullie én wat het jullie waard is.

Welnu, de antwoorden: Lees verder.


39. May I ask you something?

Now that we are all sitting at home in an ultimate attempt to defeat the corona virus I thought to myself: Can I find anything to write about that requires some involvement from my readers.

After contemplating with myself and Pippa, my cat I soon found the answer. Column number 39 has to an interactive one, a… what do you call it, a… poll!
Continue reading.

39. Mag ik jullie iets vragen?

Nu we allemaal keurig thuis zitten in een ultieme poging corona de definitieve nekslag toe te brengen dacht ik bij mezelf: Is er een onderwerp voor een column te bedenken waarbij ik mijn lezers actief kan betrekken?

Na ampel beraad met mezelf en mijn nogal communicatieve poes Pippa was ik er al snel uit. Column nummer 39 zou een interactieve column worden, een… hoe noem je zoiets, een… poll!
Lees verder.


38. Whether vinyl sounds better, part 2.

In my previous column “Does vinyl sound better?” I mentioned the three-dimensional listening experience when playing a record on vinyl on a decent stereo set.

I can’t put my finger on it but everytime I play a great record on vinyl I tend to hear some kind of 3D-effect. When I play that same record on cd it lacks that effect, or at least the effect is present to a much lesser degree.
Goose bumps are the directly visible effect of such a 3D listening experience. Continue reading.

38. Of vinyl beter klinkt, deel 2.

In mijn vorige column “Klinkt vinyl beter?” noemde ik de driedimensionale luisterervaring die je ondergaat zodra je een vinylalbum speelt op een -enigszins- deugdelijke stereoset.

Ik kan er mijn vinger niet op leggen maar bij bepaalde -in mijn oren erg goed klinkende platen- ervaar ik een soort 3D-effect wat ik bij datzelfde album op cd niet of in veel mindere mate ervaar.
Kippenvel is het direct zichtbare resultaat van zo’n 3D-moment. Lees verder.


37. Does vinyl sound better?

Vinyl is back from never being gone.
The vinyl record has a long history going all the way back to the beginning of the twentieth century. These were the 78 rpm shellac records made of secretion from lice(!)

Before the era of the 78 rpm record others records were made with various playback speeds but in this column I’ll leave them aside.

With the arrival of digital audio back in the eighties, the market share of vinyl got smaller and smaller and the vinyl record seemed doomed to extinction. Continue reading.

37. Klinkt vinyl beter?

Vinyl is terug van nooit weggeweest.
De langspeelplaat kent een lange geschiedenis die teruggaat naar begin 20e eeuw met de 78 toeren platen van shellac. (schellak, materiaal afkomstig uit de afscheiding van… jawel: luizen)

Voor het tijdperk van de 78 toeren plaat zijn er nog andere platen geproduceerd, maar die laat ik even buiten beschouwing.

Met de komst van digitale audio in de jaren ’80 werd het marktaandeel van vinyl kleiner en kleiner en leek de plaat tot uitsterven gedoemd. Lees verder.


36. Older HiFi amps, part 2.

In this month’s column I will elaborate on why I’m a big fan of older (vintage) HiFi amplifiers.

To be frank I find it hard to explain exactly why I like them, but I’ll give it a try.
An old amp is like an old man (or woman) with lots of life experience and knowledge. Wisdom comes with age. Continue reading.

36. Ouwe hifi versterkers, deel 2.

Goed, jullie hadden dus een antwoord van me tegoed. Een antwoord op de vraag waarom ik oude hifi versterkers gaaf vind.

Om heel eerlijk te zijn vind ik het lastig om daar een helder antwoord op te geven. Een oude versterker is als een ouwe baas met veel levenservaring en kennis. Ervaring kun je niet leren, het komt met de jaren. Lees verder.


35. Vintage HiFi amps.

In my previous column I talked about the loudness button, found on many HiFi amplifiers.
In this month’s column I will elaborate on the amp itself.

Nowadays the amplifier as centerpiece of a stereo set is not as common as it used to be back in the days of music on CD, vinyl or music cassette. Many people (youngsters) listen to their music on their phone via earbuds or headphones.

But still I’d like to stand up for the HiFi amp as an important element of a stereo set. Continue reading.

35. Vintage hifi versterkers.

In mijn vorige column had ik het over de loudness knop die op menig hifi versterker te vinden is.
Deze maand ga ik wat dieper in op de versterker zelf.

De versterker (Engels: amplifier ofwel amp) is als los hifi element een beetje in onmin geraakt. Steeds meer mensen (lees: vooral jongeren) luisteren muziek met een hoofdtelefoon of oordopjes via hun telefoon.

Toch wil ik een lans breken voor dit mooie centerpiece van een hifi installatie. Lees verder.


34. Loudness, the button.

You’ve probably seen it before, that button on your amplifier that says “loudness”. Some manufacturers call it “contour” but it means exactly the same.

But what does that loudness button do and why is it on the front panel of your amplifier? Continue reading.

34. Loudness, de knop.

Je kent ‘m vast wel, het knopje met het label “loudness”, te vinden op menig hifi versterker. Bij sommige merken heet het “contour” maar het komt op hetzelfde neer.

Maar wat doet die knop precies en waarom zit ie op je versterker? Lees verder.


33. The C-word.

A little while ago I ran into my column about attended mastering sessions (#26). In this turbulent time I could not imagine that there would be a time that I could no longer offer attended sessions.

And all this because of this bug (or whatever it is) that nests itself into our innocent lungs and respiratory tract. Continue reading.

33. Het C-woord.

Een tijdje terug liep ik ‘ns door mijn columns heen en daarbij stuitte ik op nummertje 26 over “attended sessies”.

In het licht van de huidige -nogal roerige- tijd had ik niet kunnen bevroeden dat er een periode zou aanbreken waarin ik niet langer attended sessies (een door een klant bijgewoonde mastersessie) aan zou kunnen bieden, en dat allemaal vanwege een klein gemeen beestje (of wat het dan ook is) dat zich nestelt in onschuldige longetjes en luchtwegen.

De c-crisis (let’s not mention the c-word) heeft nogal wat impact. Impact op de zo velen onder ons in sectoren die hard geraakt worden. Lees verder.


32. Vision!

Vision, a nice word for looking forward while mesmerizing about your work. And it has definitely got something to do with that certain dot on the horizon!
In my previous column I mentioned the differences between mastering engineers. And also differences in vision between those engineers.

The vision of an engineer says something about how he or she works... Continue reading.

32. Visie!

Visie, een mooi woord voor vooruitkijken en nadenken over wat je allemaal doet. En het is
ook iets met een stip aan de horizon.
In mijn vorige column had ik het over de verschillen tussen masteraars. Verschillen in
profiel, uitstraling én verschillen in visie.

De visie van een masteraar zegt ook iets over hoe hij of zij te werk gaat... Lees verder.


31. Differences between mastering engineers.

In Holland there are quite a few mastering engineers (ME’s) who work professionally.
Besides those professional engineers there is a vast range of musical styles to master.

Do engineers have preferences?
And do they excel in certain styles of music and in what way do they project their vision on masters they deliver? Continue reading.

31. Verschillen tussen masteraars.

Er zijn in Nederland best wat masteraars en naast al die mastering engineers zijn er ook best een hoop muziekstijlen.

Specialiseren verschillende masteraars zich in bepaalde soorten muziek?
En op welke manier projecteren masteraars hun eigen visie op de masters die ze afleveren? Lees verder.


30. The urge of a record.

Why is it that some recordings are so good, so engaging and so intense? The short answer: those recordings tell a story.
Well, this concludes my final column of this decade. Let’s head into the roaring twenties!

But since every short answer has its longer version, I give you the long answer in this column. The long answer as to why some records are so darn good.

To answer this question we should ask ourselves another question first: why would an artist or band want to record an album or EP anyway? Continue reading.

30. De noodzaak van een plaat.

Waarom zijn sommige platen zo goed, zo innemend en zo intens? Kort antwoord: ze vertellen een verhaal.
Zo, tot zover de laatste column in dit decennium. Op naar de roaring twenties!

Maar aangezien ieder kort antwoord ook een lange versie kent, volgt hier -voor de liefhebber- het lange antwoord op de vraag waarom sommige platen niet-normaal goed zijn.

Om antwoord te geven op deze vraag zouden we ons eerste een andere vraag moeten stellen: waarom zou een artiest of band überhaupt een plaat willen maken? Lees verder.


29. What is the best sample rate?!

During the Meet The Pro session at the studios of Okapi Recordings in September of this year (2019) a very good question was asked by someone in the audience. The question was what would be the preferred sample rate for running a project and what would be the relation between a project and a chosen sample rate.

I’ve written a column about sample rates some time ago (column #17, The higher the better). Sample rate is just like dither one of those subjects that get quite some attention, while other subjects in the production process might benefit from some extra attention. Continue reading.

29. Wat is de beste sample rate?!

Tijdens de Meet The Pro sessie van afgelopen september in de studio’s van Okapi Recordings kwam uit het publiek een vraag over welke sample rate je het beste kunt gebruiken voor een project en of de keuze van de sample rate samenhangt met je project.

Sample rates, ik heb er eerder een column over geschreven (column #17, The higher the better). Sample rate is net als dither een onderwerp wat vaak veel aandacht krijgt, terwijl andere zaken in het productieproces wellicht meer aandacht verdienen. Lees verder.


28. We'll fix it in the mastering.

“We’ll fix it in the mastering” is not the best English, stating a problem that really shouldn’t be a problem.

The mix is the place where most crucial decisions are made after a recording is done. Decisions about the balance and atmosphere of a song are greatly determined in the recording or mixing stage.

Mastering is just the magnifying glass on the mix. All decisions made in the mix are being evaluated and brought up, amplified or attenuated when necessary. It’s that ear for detail what makes mastering such a great job. Continue reading.

28. We'll fix it in the mastering.

“We’ll fix it in the mastering” is steenkolen Engels voor een probleem wat eigenlijk geen probleem zou hoeven zijn.

De mix is de plek waar na opname het meeste met een track gebeurt. Hier worden cruciale beslissingen genomen over de balans en sfeer van een song.

Tijdens mastering wordt hooguit de kleur of globale toon van een track, ep of album benadrukt. De klankkleur of toon wordt gezet in de mix; de master is daar dan weer een uitvergroting van. Lees verder.


27. The importance of a great mix.

“It all starts with a good mix, preferably a perfect one.”

To my recollection I’ve mentioned this before but it’s the whole truth and nothing but that whole truth.

So a mix should sound great, causing the end product -the master- to sound equally great.
Even more so, I dare to state that the less knobs I’d have to turn, the better the master tends to sound. A good mix doesn’t need a whole lot of (unnecessary) corrections.

It sounds pretty simple, a good mix. Yet, the simple part depends on some critical factors. To name a few: Continue reading.

27. Het belang van een goede mix.

“Het begint allemaal met een goede mix die het liefst perfect is.”

Ik meen me te herinneren dat ik al vaker met deze uitspraak heb lopen leuren. Maar ja, het is dan ook een waarheid als een koe.

Het lijkt zo eenvoudig, een goede mix. Dat eenvoudige hangt alleen af van nogal belangrijke factoren. Ik noem er een paar. Lees verder.


26. The attended mastering session.

The English language is strongly represented in mastering. Mastering itself is English, as well as outboard, gear, engineer, dithering and so on. Attended is also such a vastly used term in mastering. Attended means that the mastering session is being attended by the client (or its representative).

The biggest advantage of an attended session is that the client has direct influence on the end result of the mastering session. Continue reading.

26. Attended, de bijgewoonde mastersessie.

De Engelse taal blijft alom vertegenwoordigd in ons vakgebied. Mastering zelf is een van oorsprong Engelse term, net zoals gear, outboard, engineer, dithering, fluffing & ducking and so on. Attended is ook zo’n veelgebruikte term. De letterlijke vertaling van attended is ‘bijgewoond’ en dat is precies wat het is, een bijgewoonde masteringsessie. De klant (of een vertegenwoordiger daarvan) is fysiek aanwezig tijdens de mastering.

Het grote voordeel van zo’n bijgewoonde sessie is dat de klant direct invloed heeft op het eindresultaat. Lees verder.


25. Two years.

In the past two years I’ve written monthly columns about mastering. In these columns I try to shine a light on the subject of mastering.

Mastering is still surrounded by myths and mysteries and when I look at the notes on my phone there are numerous items in the world of mastering yet to be talked about in a column. Continue reading.

25. Twee jaar.

De afgelopen twee jaar heb ik maandelijks columns geschreven over mastering. Columns om een verhelderend licht over het vak en het vakjargon te laten schijnen.

Als ik op mijn telefoon kijk dan zie ik bij de notities nog talloze onderwerpen staan die ik in een column zou kunnen belichten. Lees verder.


24. Feedback: hi Masterenzo, what do you think of my mix?

That’s a question I get every once in a while. In a perfect world every mixer or producer would let his or her mixes be checked or verified by a skilled mastering engineer, before sending definitive mixes to mastering. Big chance (in case of a good mix that is) I’d say: “Okay fine, wicked mix. Bring ‘em in.”

It happens on a regular basis that a mix can make a big leap forward in quality, impact and musical connection with only some minor changes. The quality of a mix is leading for the quality of the end product (the actual master itself). I get asked pretty often to turn water (a not so good mix) into gold (a great sounding master). Continue reading.

24. Feedback: zeg Masterenzo, wat vind je van mijn mix?

Die vraag krijg ik nogal eens voorgeschoteld. Het is toch gek; eigenlijk zou iedere mixer of producer zijn mixen eerst aan een mastering engineer moeten voorleggen voordat ze definitief doorgestuurd worden om te worden gemasterd. Grote kans dat ik als masteraar (bij een goede mix) zeg: “Ok prima, straffe mix. Kom maar door.”

Het gebeurt regelmatig dat een mix met wat kleine aanpassingen een nogal flinke sprong in kwaliteit, impact en muzikale connectie maakt. De kwaliteit van een mix is leidend voor de kwaliteit van het eindproduct (de master). Er wordt mij nogal eens gevraagd om van water goud te maken, om zaken die eigenlijk in de mix hadden moeten gebeuren recht te trekken. Lees verder.


23. Great stuff.

Of course I cannot resist myself in writing another column about outboard gear. I will elaborate on the necessity (according to many of the mastering engineers) of those wonderful machines.

Nowadays there’s a growing group of engineers who master ITB. ITB stands for In The Box, meaning that no outboard apparatus or AD/DA converter is used to master the songs. Only plug-ins are used. Continue reading.

23. Mooi spul.

Natuurlijk kan ik het niet laten om nogmaals een column te wijden aan outboard gear. Ik ga hier wat dieper in op de -althans volgens menig mastering engineer- noodzaak van dit mooie spul.

Anno nu is er een groeiende groep masteraars die het ook zonder outboard, dus zonder converters maar mét plug-ins, redden om een puik klinkende master af te leveren. Zoals ik in mijn vorige column schreef zal een analoge eq of compressor je vast en zeker naar je doel leiden, net zoals een plug-in dat kan. Lees verder.


22. Outboard gear.

Doesn’t it sound great? Outboard gear. If you look at it closely it’s a rather strange term: gear that’s meant to be placed outside the board. Well, there’s certainly something special about it, when placed against plug-ins.

Even in other languages outboard gear is the go-to expression to point out analog (or digital if we look at the Weiss gear) pieces of gear with real knobs, pots and switches.
We actually look at outboard gear as something special, as real toys for boys. Usually corresponding plug-ins are a lot cheaper than their analogue counterpieces. Continue reading.

22. Outboard gear.

Wat klinkt dat mooi hè, outboard gear. Als je er ‘ns goed naar kijkt dan is het best een gekke term: ‘outboard gear’.

Ten eerste is het Engels, maar dat gebeurt wel vaker in de recording business. Zo worden termen als ‘tracking’, ‘merge’, ‘bouncing’ (ja, dat kan ook iets anders betekenen dan bewegen op hiphop) en ‘clocking’ veelvuldig gebruikt tijdens opname, mix en mastering. Lees verder.


21. The Pro-Fi cable versus a Hi-Fi cable.

An audio cable made for professional use costs less and is better constructed than a consumer cable.

Well, now that is quite a bold statement. Okay, allow me to explain.
In the land of high fidelity (Hi-Fi) a cable is a subject of almost mythical proportions. Like I mentioned in my previous column, many of the Hi-Fi cables on the market are equipped with heavy duty RCA connectors on top of the cable being treated with cryogenic technology (yes, here we go again).

To go even further a Hi-Fi cable has triple shielding: it’s protected against (1) earth radiation, (2) inductive magnetic fields and (3) the neighbour yelling at his teenage son, who non-deliberately broke in the house of the neighbours last night while being stoned as a kite. A typical case of a door too far. Continue reading.

21. De pro-fi kabel versus de hi-fi kabel.

Een kabel voor professioneel gebruik kost minder en is qua constructie ook nog eens beter gebouwd dan een consumentenkabel.

Nou, dat is nogal een boude stelling. Ok, ik zal het helder proberen uit te leggen.
In hifi land is een kabel een welhaast mythisch voorwerp.

Zoals ik in mijn vorige column al zei, is menig hifi kabel voorzien van een stel zware en vergulde RCA (tulp) connectoren en is de kabel zelf cryogeen behandeld (ja hoor, daar is ie weer) en daarnaast ook nog ‘ns voorzien van een driedubbele afscherming tegen aardstraling, inductief magnetische velden en het geschreeuw van de overbuurman die zijn zoon uitkaffert omdat hij vannacht zo stoned als een garnaal bij de buren voor de deur stond. Typisch gevalletje van een deurtje te ver. Lees verder.


20. Cable fear.

In our universe of mastering there are two types of people: the makers and the users.
The makers, that’s us, the mastering engineers, the ones who define what the user will hear, the masters of the universe! The users, that’s you, the listeners, the enjoyers, the consumers, the ears.

I could gracefully connect those two worlds with a beautiful amorphous cable. A cable free of oxygen, its strands surrounded by silver molecules treated with cryogenic technology. Continue reading.

20. Kabelvrees.

In onze masteringwereld bestaan er twee universums: de makers en de gebruikers.
De makers, dat zijn wij, de mastering engineers. De gebruikers zijn jullie, de luisteraars, de consumenten, de oren.

Nu zou ik heel poëtisch beide werelden met een mooie kabel kunnen verbinden. Een prachtige zuurstofvrije koperen kabel, omringd door zilvermoleculen die door cryogene techniek inert zijn gemaakt. Lees verder.


19. To dither or not to dither (that's the question).

Shakespeares Hamlet, who doesn't know it. The fact that William S. back then knew what dither was is hardly imaginable nowadays. A wise man he was, William Shakespeare. Dither cannot be seen, nor smelled or tasted and you can hardly hear it.
But still it’s an important thing used by us, the mastering engineers. But what is that “thing” exactly? Continue reading.

19. To dither or not to dither (that's the question).

Shakespeares Hamlet, wie kent 'm niet. Dat William S. toen al wist wat dither was kunnen we ons nu nauwelijks voorstellen. Een wijs man was het, die Shakespeare. Dither zie je namelijk niet, je ruikt of proeft het al helemaal niet en je hoort het nauwelijks.
Toch is het een belangrijk iets wat veel gebruikt wordt door ons, mastering engineers. Maar wat is dat “iets” dan precies? Lees verder.


18. Sampling II: Resolution.

Imagine, on the internet you find this great picture. You’ve decided you want the poster to hang above your bed in large poster size. You send the file to the store that makes posters and a couple of days later you receive a package containing your ever desired poster.
You roll out your poster and what you see is not quite what you expect. All gentle lines have become grainy with small cubes making the lines sort of fluent, but only when you stand at a distance of more than 10 meters.

The tale above about resolution can be seen likewise to resolution in audio and studio land. I will already give away the morality of this column: use higher resolution files while recording and mixing, but also when working in mastering high resolution files (24 bits or higher) are very important. Continue reading.

18. Sampling II: Resolutie.

Stel, je plukt een foto van een internetpagina. Je besluit resoluut dat je dit prachtplaatje levensgroot boven je bed wilt hebben hangen. Je stuurt het bestand door naar de “maak-een-poster-afdeling” van de Hema en een paar dagen later ploft de koker met daarin je droomposter op je deurmat. Je rolt de poster uit en tot je schrik zie je dat het mooie plaatje is verworden tot een waar blokken-feest. Het vloeiende lijnenspel is vervangen door een opeenstapeling van blokjes. Niet bepaald wat je voor ogen had.

Het bovenstaande verhaal over resolutie is vergelijkbaar met resolutie in audio- en studioland. De moraal van dit verhaal verklap ik nu alvast: gebruik een hoge resolutie wanneer je bezig gaat met opnames en mixen, maar zeker ook tijdens de mastering. Lees verder.


17. The higher the better.

Sample rate and resolution. Not everyone will know these terms but they are in fact important pillars in this current (digital) music age.

Let me start with the least important term: sample rate or sampling frequency. Long ago, the early eighties of the previous century, the compact disc was invented by Philips and Sony in Holland and Japan.
From that moment our music experience would be changed for the better, since: Digital = Better!
By now we know better. If only we look at the revival of the completely analog vinyl record. Continue reading.

17. The higher the better.

Sample rate en resolutie, termen die niet iedereen gelijk iets zullen zeggen. Toch zijn dit belangrijke technische pijlers onder het huidige (digitale) muziektijdperk.

Laat ik bij de eerste en minst belangrijke beginnen: sample rate, ook wel samplingfrequentie of be-monsteringsfrequentie genoemd. Het laatste woord vind ik enigszins erotiserend, maar dat geheel terzijde.

Lang geleden, we schrijven begin jaren tachtig van de vorige eeuw, werd door Philips (en Sony) in onder anderen Nederland een belangrijke uitvinding gedaan: de compact disc. Vanaf dat moment zou alles beter worden op muziekgebied... Lees verder.


16. Too hard to handle.

In my last three columns I discussed dynamics and how we handle them in the mastering process.

But how loud should a track be to compete with the competition? And is there a need to make separate masters for different kinds of media? Think of a master for vinyl, a master for streaming or digital, a master for CD or a master for Compact Cassette.
Well, some serious questions awaiting to be answered! Continue reading.

16. Harder dan ik hebben kan.

De afgelopen drie columns heb ik het gehad over dynamiek en hoe we daar mee omgaan in het masteringproces.

Maar hoe hard moet een track zijn om mee te kunnen met de concurrentie? En is het nodig om voor alle verschillende media (streaming, vinyl, cd, cassette) aparte masters aan te leveren? Kijk, dat zijn nog ’ns een stel goede vragen! Lees verder.


15. There comes Clipper!

Dynamics, it keeps our attention. We bring ourselves a mix and if we put a compressor or limiter on the 2-bus, the dynamic range is reduced but at the same time the music gets punchier, has more impact and energy etcetera. But only if this is done right. Hypercompression doesn’t put smiles on our faces. Continue reading.

15. Daar heb je Clipper!

Dynamiek, het blijft ons bezighouden. Men neme een mix en als we daar een compressor of limiter op zetten, wordt de dynamiek kleiner maar krijgt de muziek meer impact, punch, power, energie et cetera. Mits dit goed gedaan wordt uiteraard. Van hypercompressie wordt niemand blij! Lees verder.


14. Dynamics 2: tools to influence dynamics. 

In this second part about dynamics I will continue where I stopped last month: tools to influence the dynamic range of your music.

Yes, I’m talking about the compressor. But also the limiter plays an important role in controlling dynamics, together with a secret weapon used by many mastering engineers. I think I’ll save the secret weapon for next month’s column, for the sake of rising the expectationsContinue reading.

14. Dynamiek 2: instrumenten ter beïnvloeding van dynamiek.

In dit tweede deel over dynamiek ga ik verder waar ik vorige maand gebleven ben: gereedschappen ter beïnvloeding van dynamiek. Wablief?

Jawel, ik heb het over de compressor, de limiter en nog een geheim wapen. Al bewaar ik het geheime wapen misschien wel tot volgende maand omwille van de spanningsboog. Spannend! Lees verder.


13. Dynamics!

Dynamics are a strange thing. When we look at the sixties and seventies our view on dynamics nowadays has changed dramatically.

Our hearing has become used to listening to compressed music. This is a process that gradually evolved over the years. By the end of the nineties the loudness war added an extra dimension to our hearing experience by introducing a phenomenon called hypercompression. Continue reading.

13. Dynamiek!

Dynamiek, in het Engels aangeduid als dynamics is een raar iets. In de periode van de jaren ’60 en ’70 tot nu is onze kijk op dynamiek flink veranderd.

Ons gehoor is steeds meer gaan wennen aan minder dynamiek, telkens een beetje minder gedurende de jaren. Eind jaren ’90 deed de loudness war er nog een schepje bovenop. Lees verder.


12. To LUFS and beyond, Part two.

I promised that I would thoroughly discuss dynamics in this month’s column. I lied, how shameful. My editor pointed me to the use of images to make the technical subject of LUFS easier to understand. So, images! Taken from the internet, just like that.

Let’s start with an image explaining how a true-peak measurement works: Continue reading.

12. To LUFS and beyond, Part two.

Ik had beloofd dat ik het deze maand uitgebreid over dynamiek zou gaan hebben. Ik heb gelogen, glashard. Mijn redigent (iemand die teksten nakijkt op fouten) wees mij erop dat het gebruik van plaatjes het technische onderwerp LUFS nog meer zou verduidelijken. Plaatjes dus, en dan heb ik het niet over vinyl-singles. Neen, plaatjes, rechtstreeks geplagieerd van internet, glashard. Gewoon, omdat het kan.

Laten we beginnen met een plaatje wat laat zien hoe de true-peak meting precies werkt: Lees verder.


11. To LUFS and beyond.

Hearing this title as a rookie in audio land I would start to think this is some new talent, discovered by tv programme The Voice. Girl band LUFS conquers hearts from all over the world with their synthesizer pop influenced by eclectic trance from the middle eighties.

But no, LUFS stands for Loudness Units Full Scale. LUFS is used to measure program loudness and is measured in decibels (dB). Continue reading.

11. To LUFS and beyond.

Wanneer ik als leek deze titel zou horen, zou ik denken dat het hier gaat om een nieuwe ontdekking van The voice of Holland. Girlband LUFS verovert harten over de gehele wereld met hun übergladde synthpop met invloeden van eclectische trance uit midden jaren ’80.

Maar neen, LUFS staat voor Loudness Units Full Scale. LUFS is een maat om aan te geven hoe luid een nummer klinkt en wordt gemeten in decibellen (dB). Lees verder.


10. Album mastering versus mastering for songs (playlists).

Playlists versus albums, a comparison we could hardly think of 20 years ago. Single tracks were taken from albums or a special single edit was made. If there was any room within the budget a remix (and remaster) was made of that single.

Back in the eighties twelve inch versions on vinyl were very popular: special single remixes, often much longer than the original. Whether that version was adding something musically remains to be seen but it worked wonders on dance floors in clubs. Continue reading.

10. Album mastering versus mastering voor songs (playlists).

Playlists versus albums, een vergelijking die pakweg 20 jaar geleden ondenkbaar was. Losse tracks werden van een album gehaald of er werd een speciale single versie uitgebracht met, als het budget het toeliet, een remix (en dus remaster) van die single.

In de jaren ’80 waren de twelve inch versies op vinyl erg populair: speciale remixen die vaak stukken langer waren dan het origineel. Of dat nou per sé een muzikaal diepgaande bijdrage leverde aan het origineel valt te betwijfelen maar op de dansvloer in disco’s deden deze versies het prima. Lees verder.


9. The way we experience music, from the seventies up until now.

A high quality music experience, what does that mean? If we take a closer look at the past five decades, a few things stand out.

First the setting in which we “consume” music. Back in the seventies and the beginning of the eighties we were mostly listening to music on our home audio systems. Continue reading.

9. Onze beleving van muziek, van de jaren ’70 tot nu.

Een mooie muziekbeleving, wat is dat nou eigenlijk? Als we de afgelopen vijf decennia in ogenschouw nemen dan vallen ons een paar dingen op.

Allereerst is daar de setting waarin we muziek “tot ons nemen”. In de jaren ’70 en begin ’80 luisterden we muziek voornamelijk thuis op onze grote stereo installaties. Lees verder.


8. X-Fi and the audio nerds.

During the last weekend of September a large audio show called X-Fi was held in Eindhoven. When hearing the term X-Fi you could very well be thinking of an event organized by the Dutch X-Men fan club. But no, the X-Fi show is a genuine Hi-Fi show.

The X-Fi show: during a weekend thousands of audio nerds are packed in big and small rooms while listening to exotic (and expensive, very expensive) audio equipment. Continue reading.

8. X-fi en de audionerds.

In het laatste weekend van september vond nabij Eindhoven de X-fi audioshow plaats. Bij het horen van de term X-fi zou je gelijk kunnen denken aan een fan-event georganiseerd door de Nederlandse fanclub van X-Men. Maar neen, de X-fi show is een hifi show. Een show zoals je die vroeger in de RAI in Amsterdam had en die toen Firato heette (wie kent ‘m nog?).

De X-fi show is een weekend lang duizenden audionerds in achterkamertjes opeen gepropt, luisterend naar de meest exotische (lees dure, neen, hysterisch dure) hifi apparatuur. Lees verder.


7. Unwanted Lo-Fi sounding music.

After the loudness trilogy the time has come to tell something about sound, and by sound I mean the quality of sound, and even more specific the quality of the sound of music.

Quality has two dimensions: the quality of the music itself (or the artist) and the quality of the sound of the music. The latter is the subject of this month’s column. Continue reading.

7. Ongewild lo-fi klinkende muziek.

Na de loudness trilogie is de tijd gekomen om iets te vertellen over geluid, en dan met name de kwaliteit ervan. En dan meer specifiek de kwaliteit van het geluid van muziek.

Kwaliteit kent twee dimensies: de kwaliteit van de muziek zelf (of van de artiest) en de kwaliteit van het geluid van de muziek. Over het laatste gaat deze column. Lees verder.


6. Loudness, the myth, the saga, the story. Part 3.

The loudness war began in the middle of the nineties and lasted until far in the century we now live in. Right about now in 2017 we’re getting rid of the evil force from the dark side which lets music sound louder than music from the competition, just because we thought it would improve impact and sales.

Audio quality nowadays can be seen as a beautiful thing again. Music is allowed to sound great instead of being a marketing driven tool to reach more people and to make more profits. Continue reading.

6. Loudness, the myth, the saga, the story. Part 3.

De loudness war begon midden jaren ’90 en duurde tot ver in de huidige eeuw. Ongeveer anno nu in 2017 raken we steeds meer verlost van de onhebbelijke drang om muziek harder te laten klinken dan de concurrent.

Geluidskwaliteit mag als iets moois worden gezien en muziek mag weer muziek zijn in plaats van een door marketing gedreven instrument om mensenmassa’s te bereiken. Lees verder.


5. Loudness, the myth, the saga, the story. Part 2.

Let’s begin this second part of loudness in mastering by positioning the loudness war as the most horrendous by-product in this digital age of music.

The loudness war is nothing more and nothing less than the volume war between large major record companies made possible by the ongoing digital evolution in music. Continue reading.

5. Loudness, the myth, the saga, the story. Part 2.

Laat ik beginnen met de vermelding dat deze column vooral gaat over het absolute dieptepunt van wat de muziekindustrie ons sinds de industriële revolutie in de jaren ’20 en ’30 gebracht heeft: de loudness war.

De loudness war is niets meer en niets minder dan de door digitale technieken mogelijk gemaakte volumestrijd tussen ten onder gaande major platenmaatschappijen onderling waarbij het liedje van Pietje harder is dan het liedje van Jantje. Lees verder.


4. Loudness: the myth, the saga, the story. Part 1.

I was born in the 70’s. It was the time of vinyl and the time of the 8-Track cassette player in big fancy cars. It was the analog era with analog made music on analog carriers.

Analog in the 70’s meant real analog. Digital audio did not exist at the time and there was plenty of space, time and budget to let music sound as good as possible without compromise. Continue reading.

4. Loudness, the myth, the saga, the story. Part 1.

In de jaren ’70 ben ik geboren. Het was de tijd van vinyl en de tijd van de 8-Track auto cassettespeler. Kortom: de tijd van analoge muziek op analoge dragers.

Analoog in de jaren ’70 betekende echt analoog. Digitale audio bestond nog niet en er was volop ruimte, tijd en motivatie om muziek zo goed mogelijk te laten klinken zonder enig compromis. Lees verder.


3. Concrete!

As a prelude to the great triptych about loudness in mastering which will be published starting in June, this story is about concrete.
Concrete? Seriously? Absolutely, I’m dead serious. Let me explain. Continue reading.

3. Beton!

In aanloop naar het grote drieluik over loudness binnen mastering en alles wat daarbij komt kijken, wat ik vanaf juni ga voordragen, gaat dit verhaal over beton.
Beton? Serieus? Jazeker, ik ben bloedserieus. Ik zal het uitleggen. Lees verder.


2. The Advantages to good mastering.

In my first column I described some of the facts making mastering such a special art. In this column I will tell you what the great advantage to great mastering is.

Mastering can be divided into three global parts. One: molesting the music. This might sound a little brute but it’s not that bad. When music is tweaked in either way, you could say the music is actually being molested. If it’s done right, there is nothing wrong with it. Continue reading.

2. Het algemeen nut van mastering.

Waar ik in mijn vorige (eerste) column beschreef wat er nou zo speciaal is aan mastering, ga ik jullie nu vertellen waarom mastering zo nuttig is.

Mastering is ruwweg op te delen in drie stukken. Eén: het fysiek aantasten van de muziek. Dat klinkt dramatisch maar dat valt best mee. Als je muziek gaat aanpassen om te het beter te laten klinken, tast je het bronmateriaal aan en als dat goed gebeurt is daar niks mis mee. Lees verder.

1. What makes mastering so special?

My first time was very special. The first time I delivered a master felt like a musical defloration. It was the year 2003; masters were delivered on cd, a shiny disc you can put into a machine. Press play and music starts to play. Continue reading.

1. Wat is er nou zo speciaal aan mastering?

Mijn eerste keer was heel speciaal. De eerste keer dat ik een master afleverde voelde als een muzikale ontmaagding. Het was het jaar 2003; masters werden afgeleverd op cd, een glimmend schijfje wat je in een apparaat stopt en waar dan muziek uit komt. Lees verder.


© 1973 Masterenzo Mastering | Rotterdam