Columns Masterenzo

written for Dutch platform Popunie.

geschreven voor de Rotterdamse Popunie.

19. To dither or not to dither (that's the question).

Shakespeares Hamlet, who doesn't know it. The fact that William S. back then knew what dither was is hardly imaginable nowadays. A wise man he was, William Shakespeare. Dither cannot be seen, nor smelled or tasted and you can hardly hear it.
But still it’s an important thing used by us, the mastering engineers. But what is that “thing” exactly? Continue reading.

19. To dither or not to dither (that's the question).

Shakespeares Hamlet, wie kent 'm niet. Dat William S. toen al wist wat dither was kunnen we ons nu nauwelijks voorstellen. Een wijs man was het, die Shakespeare. Dither zie je namelijk niet, je ruikt of proeft het al helemaal niet en je hoort het nauwelijks.
Toch is het een belangrijk iets wat veel gebruikt wordt door ons, mastering engineers. Maar wat is dat “iets” dan precies? Lees verder.


18. Sampling II: Resolution.

Imagine, on the internet you find this great picture. You’ve decided you want the poster to hang above your bed in large poster size. You send the file to the store that makes posters and a couple of days later you receive a package containing your ever desired poster.
You roll out your poster and what you see is not quite what you expect. All gentle lines have become grainy with small cubes making the lines sort of fluent, but only when you stand at a distance of more than 10 meters.

The tale above about resolution can be seen likewise to resolution in audio and studio land. I will already give away the morality of this column: use higher resolution files while recording and mixing, but also when working in mastering high resolution files (24 bits or higher) are very important. Continue reading.

18. Sampling II: Resolutie.

Stel, je plukt een foto van een internetpagina. Je besluit resoluut dat je dit prachtplaatje levensgroot boven je bed wilt hebben hangen. Je stuurt het bestand door naar de “maak-een-poster-afdeling” van de Hema en een paar dagen later ploft de koker met daarin je droomposter op je deurmat. Je rolt de poster uit en tot je schrik zie je dat het mooie plaatje is verworden tot een waar blokken-feest. Het vloeiende lijnenspel is vervangen door een opeenstapeling van blokjes. Niet bepaald wat je voor ogen had.

Het bovenstaande verhaal over resolutie is vergelijkbaar met resolutie in audio- en studioland. De moraal van dit verhaal verklap ik nu alvast: gebruik een hoge resolutie wanneer je bezig gaat met opnames en mixen, maar zeker ook tijdens de mastering. Lees verder.


17. The higher the better.

Sample rate and resolution. Not everyone will know these terms but they are in fact important pillars in this current (digital) music age.

Let me start with the least important term: sample rate or sampling frequency. Long ago, the early eighties of the previous century, the compact disc was invented by Philips and Sony in Holland and Japan.
From that moment our music experience would be changed for the better, since: Digital = Better!
By now we know better. If only we look at the revival of the completely analog vinyl record. Continue reading.

17. The higher the better.

Sample rate en resolutie, termen die niet iedereen gelijk iets zullen zeggen. Toch zijn dit belangrijke technische pijlers onder het huidige (digitale) muziektijdperk.

Laat ik bij de eerste en minst belangrijke beginnen: sample rate, ook wel samplingfrequentie of be-monsteringsfrequentie genoemd. Het laatste woord vind ik enigszins erotiserend, maar dat geheel terzijde.

Lang geleden, we schrijven begin jaren tachtig van de vorige eeuw, werd door Philips (en Sony) in onder anderen Nederland een belangrijke uitvinding gedaan: de compact disc. Vanaf dat moment zou alles beter worden op muziekgebied... Lees verder.


16. Too hard to handle.

In my last three columns I discussed dynamics and how we handle them in the mastering process.

But how loud should a track be to compete with the competition? And is there a need to make separate masters for different kinds of media? Think of a master for vinyl, a master for streaming or digital, a master for CD or a master for Compact Cassette.
Well, some serious questions awaiting to be answered! Continue reading.

16. Harder dan ik hebben kan.

De afgelopen drie columns heb ik het gehad over dynamiek en hoe we daar mee omgaan in het masteringproces.

Maar hoe hard moet een track zijn om mee te kunnen met de concurrentie? En is het nodig om voor alle verschillende media (streaming, vinyl, cd, cassette) aparte masters aan te leveren? Kijk, dat zijn nog ’ns een stel goede vragen! Lees verder.


15. There comes Clipper!

Dynamics, it keeps our attention. We bring ourselves a mix and if we put a compressor or limiter on the 2-bus, the dynamic range is reduced but at the same time the music gets punchier, has more impact and energy etcetera. But only if this is done right. Hypercompression doesn’t put smiles on our faces. Continue reading.

15. Daar heb je Clipper!

Dynamiek, het blijft ons bezighouden. Men neme een mix en als we daar een compressor of limiter op zetten, wordt de dynamiek kleiner maar krijgt de muziek meer impact, punch, power, energie et cetera. Mits dit goed gedaan wordt uiteraard. Van hypercompressie wordt niemand blij! Lees verder.


14. Dynamics 2: tools to influence dynamics. 

In this second part about dynamics I will continue where I stopped last month: tools to influence the dynamic range of your music.

Yes, I’m talking about the compressor. But also the limiter plays an important role in controlling dynamics, together with a secret weapon used by many mastering engineers. I think I’ll save the secret weapon for next month’s column, for the sake of rising the expectationsContinue reading.

14. Dynamiek 2: instrumenten ter beïnvloeding van dynamiek.

In dit tweede deel over dynamiek ga ik verder waar ik vorige maand gebleven ben: gereedschappen ter beïnvloeding van dynamiek. Wablief?

Jawel, ik heb het over de compressor, de limiter en nog een geheim wapen. Al bewaar ik het geheime wapen misschien wel tot volgende maand omwille van de spanningsboog. Spannend! Lees verder.


13. Dynamics!

Dynamics are a strange thing. When we look at the sixties and seventies our view on dynamics nowadays has changed dramatically.

Our hearing has become used to listening to compressed music. This is a process that gradually evolved over the years. By the end of the nineties the loudness war added an extra dimension to our hearing experience by introducing a phenomenon called hypercompression. Continue reading.

13. Dynamiek!

Dynamiek, in het Engels aangeduid als dynamics is een raar iets. In de periode van de jaren ’60 en ’70 tot nu is onze kijk op dynamiek flink veranderd.

Ons gehoor is steeds meer gaan wennen aan minder dynamiek, telkens een beetje minder gedurende de jaren. Eind jaren ’90 deed de loudness war er nog een schepje bovenop. Lees verder.


12. To LUFS and beyond, Part two.

I promised that I would thoroughly discuss dynamics in this month’s column. I lied, how shameful. My editor pointed me to the use of images to make the technical subject of LUFS easier to understand. So, images! Taken from the internet, just like that.

Let’s start with an image explaining how a true-peak measurement works: Continue reading.

12. To LUFS and beyond, Part two.

Ik had beloofd dat ik het deze maand uitgebreid over dynamiek zou gaan hebben. Ik heb gelogen, glashard. Mijn redigent (iemand die teksten nakijkt op fouten) wees mij erop dat het gebruik van plaatjes het technische onderwerp LUFS nog meer zou verduidelijken. Plaatjes dus, en dan heb ik het niet over vinyl-singles. Neen, plaatjes, rechtstreeks geplagieerd van internet, glashard. Gewoon, omdat het kan.

Laten we beginnen met een plaatje wat laat zien hoe de true-peak meting precies werkt: Lees verder.


11. To LUFS and beyond.

Hearing this title as a rookie in audio land I would start to think this is some new talent, discovered by tv programme The Voice. Girl band LUFS conquers hearts from all over the world with their synthesizer pop influenced by eclectic trance from the middle eighties.

But no, LUFS stands for Loudness Units Full Scale. LUFS is used to measure program loudness and is measured in decibels (dB). Continue reading.

11. To LUFS and beyond.

Wanneer ik als leek deze titel zou horen, zou ik denken dat het hier gaat om een nieuwe ontdekking van The voice of Holland. Girlband LUFS verovert harten over de gehele wereld met hun übergladde synthpop met invloeden van eclectische trance uit midden jaren ’80.

Maar neen, LUFS staat voor Loudness Units Full Scale. LUFS is een maat om aan te geven hoe luid een nummer klinkt en wordt gemeten in decibellen (dB). Lees verder.


10. Album mastering versus mastering for songs (playlists).

Playlists versus albums, a comparison we could hardly think of 20 years ago. Single tracks were taken from albums or a special single edit was made. If there was any room within the budget a remix (and remaster) was made of that single.
Back in the eighties twelve inch versions on vinyl were very popular: special single remixes, often much longer than the original. Whether that version was adding something musically remains to be seen but it worked wonders on dance floors in clubs. Continue reading.

10. Album mastering versus mastering voor songs (playlists).

Playlists versus albums, een vergelijking die pakweg 20 jaar geleden ondenkbaar was. Losse tracks werden van een album gehaald of er werd een speciale single versie uitgebracht met, als het budget het toeliet, een remix (en dus remaster) van die single.
In de jaren ’80 waren de twelve inch versies op vinyl erg populair: speciale remixen die vaak stukken langer waren dan het origineel. Of dat nou per sé een muzikaal diepgaande bijdrage leverde aan het origineel valt te betwijfelen maar op de dansvloer in disco’s deden deze versies het prima. Lees verder.


9. The way we experience music, from the seventies up until now.

A high quality music experience, what does that mean? If we take a closer look at the past five decades, a few things stand out.

First the setting in which we “consume” music. Back in the seventies and the beginning of the eighties we were mostly listening to music on our home audio systems. Continue reading.

9. Onze beleving van muziek, van de jaren ’70 tot nu.

Een mooie muziekbeleving, wat is dat nou eigenlijk? Als we de afgelopen vijf decennia in ogenschouw nemen dan vallen ons een paar dingen op.

Allereerst is daar de setting waarin we muziek “tot ons nemen”. In de jaren ’70 en begin ’80 luisterden we muziek voornamelijk thuis op onze grote stereo installaties. Lees verder.


8. X-Fi and the audio nerds.

During the last weekend of September a large audio show called X-Fi was held in Eindhoven. When hearing the term X-Fi you could very well be thinking of an event organized by the Dutch X-Men fan club. But no, the X-Fi show is a genuine Hi-Fi show.

The X-Fi show: during a weekend thousands of audio nerds are packed in big and small rooms while listening to exotic (and expensive, very expensive) audio equipment. Continue reading.

8. X-fi en de audionerds.

In het laatste weekend van september vond nabij Eindhoven de X-fi audioshow plaats. Bij het horen van de term X-fi zou je gelijk kunnen denken aan een fan-event georganiseerd door de Nederlandse fanclub van X-Men. Maar neen, de X-fi show is een hi-fi show. Een show zoals je die vroeger in de RAI in Amsterdam had en die toen Firato heette (wie kent ‘m nog?).

De X-fi show is een weekend lang duizenden audionerds in achterkamertjes opeen gepropt, luisterend naar de meest exotische (lees dure, neen, hysterisch dure) hi-fi apparatuur. Lees verder.


7. Quality of sound. Unwanted Lo-Fi sounding music.

After the loudness trilogy the time has come to tell something about sound, and by sound I mean the quality of sound, and even more specific the quality of the sound of music.

Quality has two dimensions: the quality of the music itself (or the artist) and the quality of the sound of the music. The latter is the subject of this month’s column. Continue reading.

7. Quality of sound. Ongewild lo-fi klinkende muziek.

Na de loudness trilogie is de tijd gekomen om iets te vertellen over geluid, en dan met name de kwaliteit ervan. En dan meer specifiek de kwaliteit van het geluid van muziek.

Kwaliteit kent twee dimensies: de kwaliteit van de muziek zelf (of van de artiest) en de kwaliteit van het geluid van de muziek. Over het laatste gaat deze column. Lees verder.


6. Loudness, the myth, the saga, the story. Part 3.

The loudness war began in the middle of the nineties and lasted until far in the century we now live in. Right about now in 2017 we’re getting rid of the evil force from the dark side which lets music sound louder than music from the competition, just because we thought it would improve impact and sales.

Audio quality nowadays can be seen as a beautiful thing again. Music is allowed to sound great instead of being a marketing driven tool to reach more people and to make more profits. Continue reading.

6. Loudness, the myth, the saga, the story. Part 3.

De loudness war begon midden jaren ’90 en duurde tot ver in de huidige eeuw. Ongeveer anno nu in 2017 raken we steeds meer verlost van de onhebbelijke drang om muziek harder te laten klinken dan de concurrent.

Geluidskwaliteit mag als iets moois worden gezien en muziek mag weer muziek zijn in plaats van een door marketing gedreven instrument om mensenmassa’s te bereiken. Lees verder.


5. Loudness, the myth, the saga, the story. Part 2.

Let’s begin this second part of loudness in mastering by positioning the loudness war as the most horrendous by-product in this digital age of music.

The loudness war is nothing more and nothing less than the volume war between large major record companies made possible by the ongoing digital evolution in music. Continue reading.

5. Loudness, the myth, the saga, the story. Part 2.

Laat ik beginnen met de vermelding dat deze column vooral gaat over het absolute dieptepunt van wat de muziekindustrie ons sinds de industriële revolutie in de jaren ’20 en ’30 gebracht heeft: de loudness war.

De loudness war is niets meer en niets minder dan de door digitale technieken mogelijk gemaakte volumestrijd tussen ten onder gaande major platenmaatschappijen onderling waarbij het liedje van Pietje harder is dan het liedje van Jantje. Lees verder.


4. Loudness: the myth, the saga, the story. Part 1.

I was born in the 70’s. It was the time of vinyl and the time of the 8-Track cassette player in big fancy cars. It was the analog era with analog made music on analog carriers.

Analog in the 70’s meant real analog. Digital audio did not exist at the time and there was plenty of space, time and budget to let music sound as good as possible without compromise. Continue reading.

4. Loudness, the myth, the saga, the story. Part 1.

In de jaren ’70 ben ik geboren. Het was de tijd van vinyl en de tijd van de 8-Track auto cassettespeler. Kortom: de tijd van analoge muziek op analoge dragers.

Analoog in de jaren ’70 betekende echt analoog. Digitale audio bestond nog niet en er was volop ruimte, tijd en motivatie om muziek zo goed mogelijk te laten klinken zonder enig compromis. Lees verder.


3. Concrete!

As a prelude to the great triptych about loudness in mastering which will be published starting in June, this story is about concrete.
Concrete? Seriously? Absolutely, I’m dead serious. Let me explain. Continue reading.

3. Beton!

In aanloop naar het grote drieluik over loudness binnen mastering en alles wat daarbij komt kijken, wat ik vanaf juni ga voordragen, gaat dit verhaal over beton.
Beton? Serieus? Jazeker, ik ben bloedserieus. Ik zal het uitleggen. Lees verder.


2. The Advantages to good mastering.

In my first column I described some of the facts making mastering such a special art. In this column I will tell you what the great advantage to great mastering is.

Mastering can be divided into three global parts. One: molesting the music. This might sound a little brute but it’s not that bad. When music is tweaked in either way, you could say the music is actually being molested. If it’s done right, there is nothing wrong with it. Continue reading.

2. Het algemeen nut van mastering.

Waar ik in mijn vorige (eerste) column beschreef wat er nou zo speciaal is aan mastering, ga ik jullie nu vertellen waarom mastering zo nuttig is.

Mastering is ruwweg op te delen in drie stukken. Eén: het fysiek aantasten van de muziek. Dat klinkt dramatisch maar dat valt best mee. Als je muziek gaat aanpassen om te het beter te laten klinken, tast je het bronmateriaal aan en als dat goed gebeurt is daar niks mis mee. Lees verder.


1. What makes mastering so special?

My first time was very special. The first time I delivered a master felt like a musical defloration. It was the year 2003; masters were delivered on cd, a shiny disc you can put into a machine. Press play and music starts to play. Continue reading.

1. Wat is er nou zo speciaal aan mastering?

Mijn eerste keer was heel speciaal. De eerste keer dat ik een master afleverde voelde als een muzikale ontmaagding. Het was het jaar 2003; masters werden afgeleverd op cd, een glimmend schijfje wat je in een apparaat stopt en waar dan muziek uit komt. Lees verder.

© 1973 Masterenzo Mastering | Rotterdam